Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Afgelopen half jaar vaart gekomen in Floriade-voorbereidingen

8 september 2017

De voortgangsrapportage Floriade die het college van B en W aan de gemeenteraad heeft gestuurd, leert dat het afgelopen half jaar belangrijke stappen zijn gezet. Zo zijn recent de gebiedsvisie en het bestemmingsplan vastgesteld, het expoplan nader uitgewerkt en de verzelfstandiging van de programmaorganisatie gerealiseerd. In juli heeft de gemeente een akkoord bereikt met camping Waterhout over een mogelijke verhuizing eind 2018 naar het Schateiland in de Noorderplassen. Ook op andere fronten zijn resultaten behaald door gemeente, Floriade BV en provincie. De voorbereidende werkzaamheden liggen op koers.

Integrale rapportage
Floriade Almere 2022 raakt aan heel wat ontwikkelingen en programma’s. De Floriade is veel meer dan een evenement en een stadswijk na het evenement. Het geeft op vele fronten een impuls aan de stad. Raakvlakken zijn onder andere het Rondje Weerwater, verbetering stationsgebied, verbreding A6, Almere 2.0, Stad zonder Afval en Flevocampus. Het is de bedoeling dat al deze programma’s elkaar versterken. Daarom heeft de gemeente gekozen voor een integrale voortgangsrapportage.

Mijlpalen
Als belangrijkste resultaten in het afgelopen half jaar ziet de gemeente:

 • Meer grip op het proces van de grondverwerving. Zo zijn er afspraken gemaakt met Camping Waterhout over een verhuizing van de huidige locatie naar het Schateiland, waar de gemeente zich maximaal voor inzet.
 • De verzelfstandiging van de gemeentelijke programmaorganisatie Floriade, zodat veel slagvaardiger wordt opgetreden.
 • Duidelijke afspraken met de provincie over de invulling van een deel van hun financiële bijdrage (€ 3,3 miljoen voor de aanleg van bruggen in het gebied).
 • Versteviging van de band met het bedrijfsleven, zowel lokaal (o.a. oprichting van de Floriade Business Club) als met de tuinbouwsector, die van plan is fors in het gebied te investeren.
 • Het uitwerken van het Masterplan 2015 in een Gebiedsvisie, die op 22 juni 2017 door de raad is vastgesteld.
 • Een positief advies van de commissie M.E.R. over de milieuaspecten van het Chw Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade.
 • Vaststelling van het Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade inclusief MER door de Raad.
 • Het nader uitwerken van een expoplan ten behoeve van het evenement in 2022.
 • Druk bezochte eerste open dag Floriadeterrein.
 • Het tweede GROW-festival.
 • Geslaagde Floriade Foodexperience tijdens Stadstuinen Festival

Kritieke onderdelen
De voortgangsrapportage noemt vijf onderdelen die volop aandacht blijven vragen.
Dat zijn:
 • Bezwaarprocedure bestemmingsplan. Een beroepsprocedure bij de Raad van State valt niet uit te sluiten. Dit kan leiden tot vertraging in de ontwikkeling van het gebied.
 • Beschikbaarheid van de grond voor het planten van bomen en het uitgeven van kavels. Op reeds beschikbare grond worden in november de eerste bomen geplant. Met de camping zijn nu afspraken gemaakt over de grond, die met het Rijksvastgoedbedrijf zijn in een vergevorderd stadium. Het overleg met de jachthaven is nog gaande.
 • Eisen voor openbare orde en veiligheid. Veiligheid vraagt steeds meer aandacht bij grootschalige evenementen.
 • Verbinden van de doelstellingen van de Floriade met die van andere organisaties. De ambitie om de Floriade te gebruiken als proeftuin voor allerhande ontwikkelingen en innovaties vraagt een andere manier van werken van overheden. Zo moeten de overheden de marktpartijen meer ruimte geven voor innovatieve aanpakken.
 • Kansenstrategie. Het succes van de Floriade wordt vooral bepaald door de samenwerking met een groot aantal partijen. De gemeente en provincie bestemmen hun financiële bijdrage met name voor resp. de gebiedsontwikkeling en innovaties. Voor daadwerkelijke financieel draagvermogen onder de duurzaamheids- en werkgelegenheidsambities is samenwerking met bedrijven, organisaties en netwerken onontbeerlijk.

Komend halfjaar
De zelfstandige programmaorganisatie gebruikt de komende periode om te bepalen welke activiteiten passen binnen het totaal van de wereldtentoonstelling in 2022 en de periode daaraan voorafgaand. Daarnaast zijn de komende maanden weer een aantal mijlpalen te behalen, namelijk:
 • Marktconsultatie Floriade. Binnenkort start gemeente Almere een marktconsultatie. Deze marktconsultatie moet richting geven voor de daarop volgende aanbestedingsprocedure.
 • Start aanbesteding brug. De brug tussen Weerwatereiland en de Filmwijk moet een markante brug gaan worden.
 • Erkenning wereldtentoonstelling door de BIE (=Bureau International des Expositions). Floriade Almere 2022 BV verwacht het predicaat in november in Parijs bij de BIE te kunnen gaan ophalen.
 • Plan van Aanpak Stedenstrategie. Floriade Almere 2022 BV heeft ervoor gekozen dat dit keer geen landen zich presenteren, maar steden. Dit past ook naadloos in het thema van de Floriade, Growing Green Cities.
 • Investeringsafspraken met tuinbouwsector. De sector is bereid om fors in het gebied te investeren met het Arboretum als leidraad.
 • Start beplanting Weerwatereiland en Utopia. In november gaat de eerste boom van het Arboretum op het Weerwatereiland de grond in.
 • Sluiten van een koopovereenkomst met de provincie Flevoland over de grond waar de Innovatiewerkplaats zal komen. In het najaar wordt de grond al geschikt gemaakt.
 • Besluitvorming over Floriade Werkbedrijf
 • Besluitvorming over vestiging van de Flevocampus in het Floriade-gebied.


Copyright © 2018 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)