Uw partner voor Nieuws, Cultuur, Educatie, Informatie en Entertainment

Twitter Omroep Almere

Organisatie


Als stichting hebben we ons als opdracht gesteld een breed gedragen omroep neer te zetten, waarbij wij ook een bestuur samenstellen dat hier aan voldoet. Onze bestuursleden zijn meestal ondernemers, personen die met hun voeten in de klei staan, weten van aanpakken en ook ruime bestuurservaring hebben opgedaan binnen organisaties in onze Almeerse samenleving. Ook voor hen is het een vrijwilligersbaan. De leden zijn geen vrienden, familie of bekenden van elkaar. Nee, ze hebben geen enkele verbinding met elkaar behalve dan de passie om een omroep te verwezenlijken die midden in het brandpunt van onze Almeerse samenleving staat.

Ook hebben ze zich tot opdracht gesteld 25% tot een derde van de begroting in de oprichtingsfase aan inkomsten te verwerven door middel van battering, verkoop van advertenties alsmede andere diensten die zijn goedgekeurd door het CvdM. Na vijf jaar willen we op het niveau uitkomen welke is overeengekomen tussen het VNG en de Olon, namelijk 50%. Bewust willen we niet alleen draaien op gemeentelijke bekostiging.

Overige Media
Samenwerken met andere media instellingen is een van de doelstellingen maar is beperkt door de wet. Zo moet er een basis van gelijkheid tussen de samenwerkende partners zijn. Er mogen geen zakelijke verbindingen zijn en de onafhankelijkheid van de Almeerse Omroep Stichting (AOS) dient in alle gevallen veilig te zijn gesteld. De AOS voldoet geheel aan deze voorwaarden, zoals gesteld in de media wet en wordt jaarlijks getoetst door het CvdM. Zo ook op het gebied van het PBO, we hebben thans 11 leden die voor het overgrote deel zijn voorgedragen door een op algemeen nut gebaseerde organisatie. Een afspiegeling zoals beoogd. Een aantal leden hebben zitting op persoonlijke titel, de wettelijke quota wordt hiermee ruimschoots behaald.

Integriteit
Zo hebben we een aantal integriteitsafspraken vastgelegd in ons bestuursconvenant. Zo is niemand in het Bestuur, PBO of MT  familie van elkaar. Hebben allemaal een eigen taak met verantwoordelijkheden maar delen die informatie. Zo kan niemand binnen het bestuur zelfstandig grote financiële besluiten nemen. Individueel hebben ze een beperkte tekenbevoegdheid, gezamenlijk kunnen ze uiteraard meer. Dient de begroting door de meerderheid  van het bestuur te worden goedgekeurd. En wordt het beleid van de organisatie door de drie identiteiten binnen de AOS vastgesteld.

Organisatie structuur
We zijn een platte organisatie, hebben een MT dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Zij kunnen geen financiële verplichtingen aangaan. Ons bestuur staat op afstand van de werkvloer. Uiteraard zijn er korte lijnen met het dagelijks bestuur ingeval van afwijkingen binnen het raamwerk van afspraken. Geen persoon die alles alleen kan besluiten. Nee, wij gaan voor gespreide verantwoordelijkheid. Voor een stichting die voor een belangrijk deel uit gemeenschapsgelden wordt gefinancierd is dat een must. Er is een Hoofdredacteur (voorzitter van het MT)  als ook een aantal eindredacteuren. Samen vormen zij, aangevuld met de technisch manager, het Management Team (MT). Het bestuur houdt toezicht op het MT door naar het uitvoeren van afspraken op organisatorische niveau te kijken en het PBO op de programmering.

De omroep
De media organisatie is ook de enige doelstelling van de stichting. Geen neven activiteiten. Immers die kunnen niet zomaar en kom je heel snel in de problemen met de mediawetgeving. En boetes zijn hoog. Zo richten we ons op nieuws, informatie, cultuur en educatie, op alle drie onze platformen, Web/App, TV en Radio.

Bekostiging
Ook onze organisatie zal gebruik moeten maken van de bekostigingsregeling die is opgenomen in de media wet van 2008/2010, genoemd in het convenant tussen het VNG en de Olon. Een onafhankelijke omroep kan hier niet buiten.

We staan een breed onderling contact met de gemeente voor, zien haar niet als money machine, maar als partner. Vinden het begrijpelijk dat er afspraken worden gemaakt over doelstellingen, meerjaren begrotingen en controle. Onze journalistieke vrijheid moet daarbij niet in gevaar komen. Immers een goede journalistieke omroep is de luis in de pels van de overheden.

Medewerkers
Onze organisatie zal wat het Bestuur, MT en PBO uit vrijwilligers bestaan. Deze hebben geen salaris uit de organisatie. Uiteraard realiseren we dat er een aantal coördinatoren/medewerkers dienen te worden aangesteld binnen een parttime overeenkomst. Dit mede om zorg te dragen voor een stabiele dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.

Vrijwilligers Advies Raad (VWR)
De omroep heeft democratie in de haarvaten van de organisatie zitten. Er komt daarom ook een adviesraad die gevormd wordt door vrijwilligers die elke twee jaar opnieuw worden gekozen. Zij worden betrokken bij het benoemen van bestuurders en voorzitter van het MT, mogen begrotingsvoorstellen doen. En hebben het recht om een bestuurslid (het dan 7e bestuurslid) te benoemen. Deze mag niet uit het vrijwilligersbestand zelf komen. Maar net zoals de overige zes uit de samenleving. Het VWR heeft instemmingsrecht bij bijvoorbeeld vrijwilligerscontracten en huishoudelijk reglement.

Uitzendtechniek
Dit is het technisch hart van onze organisatie. Wij zenden onze programma's uit en moeten deze via de kabelnetwerken bij onze burgers thuis of bij het bedrijf brengen. De streams van internet en onze website dienen dagelijks van nieuwe informatie te worden voorzien. Daarom hebben wij gekozen om onze uitzendstraat, computernetwerken, uitzend- en planning software, hoogwaardige verbindingen naar het media knooppunt in Hilversum, maar ook streams, website en app’s uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. We werken uit doelmatigheid juist vanuit de Cloud. Wij hebben daarvoor een overeenkomst gesloten met Media Choice die inmiddels al voor 86 van de lokale-/streekomroepen deze diensten verzorgt en voor 100 thema kanalen.

Voordelen hiervan zijn dat we één vast bedrag als kosten kunnen begroten, weten waar we aan toe zijn. Niet afhankelijk zijn bij deze belangrijke schakel van alleen maar vrijwilligers in een 24-uurs situatie. We kunnen daarom ook een veel kleinere huisvesting realiseren. Voorfinanciering van investering zijn daarom niet nodig, daarom hoeft er ook niet op de materialen te worden afgeschreven, als ook geen reserveringen voor vervanging. Simpel dus, we komen niet voor verrassingen te staan.

Daarnaast heb je als lokale omroep een bedrijf met veel kennis achter je staan, die je kan helpen bij problemen, adviserend kan optreden. Nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen kunnen sneller en goedkoper worden doorgevoerd. De kosten hiervoor worden immers over veel omroepen verdeeld. Hiermee wordt ook aan een grote doelstelling van het rijk beantwoord, namelijk. te komen tot samenwerking en kennisdeling. Alle grotere lokale- en streekomroepen maken gebruik van deze diensten. Hierdoor is het delen van content ook eenvoudig geregeld.


Uiteraard hopen wij de lokale omroep van Almere te worden. Wij gaan voor samenwerken kwaliteit & diversiteit. Ook hebben wij de Almeerse principles hoog in ons vaandel staan.
 
Onze stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel Flevoland onder nummer 61923583.

Bestuur

 
Voorzitter Dhr. A. Vleugel arie.vleugel@omroepalmere.nl
Secretaris    
Penningmeester      Dhr. R. Assenberg  rob.assenberg@omroepalmere.nl
Algemeen lid    
Algemeen lid    
Algemeen lid          
VAR lid                vakant  
 

Management Operationeel Team

Hoofdredacteur/voorzitter MT    
Eindredacateur Web Vacant  
Eindredacteur TV    
Eindredacteur Radio Dhr. G. de Vries
Kwartiermaker
gerard.devries@omroepalmere.nl
Hoofd Techniek       
Account Manager   Mevr. S. Baidjoe   sandhya.baidjoe@omroepalmere.nl


Thans wordt de nieuwsdienst voor de radio ingericht. Binnenkort zal op het halfuur het lokaal en regionaal nieuws te horen zijn. Wij wensen Frank Roos en zijn team veel succes. Integreren van het nieuws over onze drie media platforms is een must.


Vrijwilligers Advies Raad

Deze worden gekozen door de vrijwilligers.

 


Reageren op dit bericht

*= verplichte velden.

Reactie geplaatst op 24 april 2017 door general

Students in most parts from the world tend to be hardly recognizing that writing is really a skill. The requirement to make kids and student conscious of the requirement of composing skills has result in the advancement of on the internet education weblogs. edublog.us

This may be the second within the series upon inspiring academic stories, "What's in the education? " The actual Kelly Yang task in Hong Kong provides American creativeness and crucial reasoning within the mix along with writing along with a love associated with children. educationalnews.us

People through all strolls of existence are recognized in this sort of educational set up, provided these people pass all of the requirements and match the standards. The best benefit is that there are plenty of legitimate distance training universities online for example Kaplan, DeVry, AIU and more. educationcafe.us

The quantity of investment night clubs is increasing, but there's a secret in order to keeping the club in existence and prosperous in today's market. It's no lengthier enough in order to just swimming pool money. The buyer who ties a club mainly for that purpose will fail, probably getting the membership down by using it. educationclub.us

There are various kinds of educational microscopes as well as going through some essential considerations will help you find the brains behind best suits your requirements. The correct store would provide the choice associated with quality versions from top brands, and also show you in finding the right model to your requirements. educationmag.us

In this post we can discuss different hints and tips, including tips for seashore theme cards, beach designer wedding dresses, locations, plants, photography, and also beach crafted favors and also decorations. beachwedding

Many U . s . couples consider fat loss special trip for special day the location where the scenery isn't only beautiful, yet getting right now there and again is cost-effective. But prior to deciding to and your spouse start seeking foreword with a wedding inside Costa Rica, an individual better realize some Costa Rica matrimony customs. custommarriage

In case you are finding that hard to be able to plan the dream wedding party, maybe you must think of a wedding party planner. This article makes it possible to decide if you'd like a specialist wedding planner or perhaps need a wedding planning guide to assist you make the dream be realized. professionalwedding

Your special day is swiftly approaching. It could be overwhelming to arrange every one of the necessities of one's special evening. The very good news is there exists a fantastic way for getting assistance with your wedding party. Be all set through choosing your special day needs using a wedding website. weddingblog

From the key wedding ceremony for the photographer, be sure that everything should go smoothly. Every detail with this memorable day is very important. Before you wish your wedding party, read this informative article to find out more. weddingmag

Are you sick of purchasing video gaming or investing in month-to-month subscriptions so that you can play world wide web games? Web centered flash video gaming now have got conquered everyone wide net; players almost all around the earth are using them. flashvideogame

Yet the entire world in child stage inside mobile gaming when comparing PC and also console game titles. This write-up speaks in regards to the developments that may overtake the particular mobile video game development circumstance in lots of years. mobilegamez

They have got free demos, cheap account prices, and massive selections regarding games for many video video game counsels without late charges. Online video gaming rentals are your better option for your entire video gambling needs. onlinevideogame

A newborn soft area exists the location where the skull has never completely sealed at start. The anterior fontanel is normally about a couple of inches wide and will remain to some degree until the child is about eighteen months of age. babyspot

The summer season has started out and most of us are about to visit several cool and also chill vacation spot, may become with household or band of friends. Amsterdam is one of the few great cities inside Europe, which usually promises the particular cool dynamics beauty together with spirit regarding true vacationer destination. beautycity

Observed divorce legal professional, Ed Sherman, recommends a Child-Centered Breakup philosophy, quite as opposed to our existing adversarial legitimate system which usually produces unhappy results including the Alec Baldwin-Kim Basinger struggle over child custody. childcenter

However, you must note there are some youngsters that choose to learn simply by watching as opposed to reading. They may be known since visual enrollees. kidsmag

One the simplest way to welcome children into this kind of world is always to offer special baby items. These gifts will who a proper care you might have for the little one, but they could also help delight the newest parents and also hopefully acquire their spirits. uniquebaby

But, many folks say that they've trouble obtaining time to exercise - specifically those active parents and many more so in case you are working, furthermore. Here are usually some strategies busy parents will get time to be able to exercise. busyparents

Funeral poems can be quite a way regarding parents to get their words and set words about those thoughts and thoughts which could otherwise become difficult to be able to verbalise at this kind of time. helping-parents

Though there are numerous myths from the act regarding single infant, a youngster of individual parents has just as much chance regarding thriving inside his future being a child which lives together with both mom and dad together. singleparents

If your looking for a toddler journey on toy that may surely give your toddler hours regarding imaginative enjoy, not to bring up they'll are the envy with the neighborhood, then these kinds of Corvette journey on toys must be given any closer seem. toddlermag

Extremely bored from your daily recurring chores which you have been doing for ages now? Test some really exciting, exciting, and entertaining activities including the extreme sporting activities. If you need some adrenalin dash in carrying out certain action, these really thrilling sporting activities are your better venues. extremesport

Through history, athletes for quite some time have almost all strived to succeed in the highest amount of achievement achievable and despite the fact that, called simply by many brands, the comparatively new expression Sports Mastery identifies the fine art and school of thought of understanding your sport to be able to reach the best levels regarding personal particular sports achievement. mastersport

If you'd prefer sports, you ought to find an outdoor sport to be able to play. Playing sporting activities outdoors is a powerful way to get workout, get exterior, and spend playtime with your household. There are numerous outdoor activities you could take portion in along with your family and possess all sorts of fun and also family routines. outdoorsport

The center piece of Dubailand, the particular world's greatest theme playground and travel destination, you can expect nothing nevertheless the best with regards to sporting facilities plus the residential and also commercial freehold Dubai property offered by this goal built metropolis. sportcity

These global magazines are usually mostly composed in Language. A wide variety of magazines are present, which contains sports mags, fashion, monetary, environment, vacation, agriculture, health and other issues inside the society. sportmag

I have already been asked quite a few times just what sports playing portals are usually, as significantly as Now i'm concerned it's merely a fancy name with an online playing exchange or ways to bet on the web. A lots of Bookmakers have got coined the particular phrase sporting activities betting web site, since it's a catchy means of saying on the web betting. sportportal

A lot of sports followers are betting around the sports each day. If many of these sports followers were actually employing a sports playing system to produce the picks for the kids everyday, then they could be winning every one of the sports gambling bets. thesport

Studying and also cramming regarding different subject matter and exams may be nerve-wracking and also exhausting, which explains why many students choose a way to liberate their anxiety or undertake a deviation from other usual tedious routine. One way is always to get involved in sports. universalsport

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 28 april 2017 door lcklck16

20170428lck

rolex watches

coach outlet

cheap oakley sunglasses

yeezy boost 350

michael kors

nike roshe

longchamp

puma outlet

cheap oakley sunglasses

louis vuitton

cheap jordans

hollister

coach factory outlet

cheap nba jerseys

louis vuitton outlet

mont blanc pens

michael kors outlet store

fitflops shoes

rolex watches

coach outlet online

michael kors outlet

louis vuitton outlet

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren

oakley sunglasses sale

christian louboutin outlet

polo outlet store

thomas sabo

coach outlet store online

oakley sunglasses wholesale

ferragamo outlet

swarovski jewelry

oakley sunglasses

burberry outlet

michael kors outlet

adidas outlet store

coach factory outlet

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

nike air max 2015

cheap oakley sunglasses

louis vuitton handbags

cartier watches for women

ralph lauren polo shirts

coach outlet store online

michael kors factory outlet

asics

coach outlet online

coach outlet online

nike blazer pas cher

michael kors canada

longchamp handbags

coach outlet

polo outlet

ecco outlet

coach factory outlet

salomon outlet

cheap jerseys wholesale

pandora jewelry

coach outlet online

ray ban sunglasses

ray bans

coach outlet

michael kors handbags

louis vuitton outlet

true religion jeans

coach factory outlet

cheap nfl jerseys

marc jacobs outlet

ralph lauren polo

lebron james shoes

kobe bryant shoes

pandora jewelry

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

adidas trainers

coach factory outlet

coach outlet

louis vuitton

replica watches

swarovski crystal

michael kors outlet clearance

longchamp

ferragamo shoes

pandora outlet

cheap ray bans

true religion uk

coach outlet online

louis vuitton handbags

soccer jerseys

louis vuitton

michael kors handbags

michael kors handbags

reebok trainers

michael kors handbags

ferragamo outlet

coach factory outlet online

ralph lauren uk

cartier watches

coach outlet clearance

futbol baratas

kate spade handbags

mulberry handbags

hermes belt

louis vuitton outlet clearance

coach outlet online coach factory outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

michael kors outlet

christian louboutin online

michael kors

mulberry bags

coach outlet store online

true religion uk

cheap jordans free shipping

ferragamo outlet

rolex watches for sale

michael kors handbags outlet

coach outlet clearance

louis vuitton outlet

burberry canada

rolex watches

michael kors outlet clearance

christian louboutin shoes

coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

jerseys wholesale

polo shirts

fitflops outlet

coach outlet online

coach factory outlet

ray ban sunglasses

cleveland cavaliers jersey

polo pas cher

mulberry handbags

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans

fitflops

polo outlet

cheap football shirts

cheap jordans for sale

polo ralph lauren

ralph lauren outlet

coach outlet

nike outlet store

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet stores

louis vuitton outlet stores

oakley sunglasses

coach outlet online

football shirts

michael kors outlet

tory burch outlet stores

fred perry polo shirts

nike outlet

nike shoes

tory burch outlet

true religion jeans

oakley sunglasses

swarovski outlet

links of london

coach outlet online

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

chrome hearts outlet

nike shoes for women

michael kors outlet

ralph lauren polo

salomon shoes

oakley sunglasses wholesale

coach factory outlet

michael kors outlet online

louis vuitton outlet online

nike store

swarovski crystal

chrome hearts

longchamp handbags

ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

mulberry handbags

ralph lauren uk

polo ralph lauren

true religion sale

michael kors outlet online

roshe run

gucci outlet online

instyler ionic styler

michael kors outlet clearance

hollister sale

michael kors bags

rolex watches

michael kors factory outlet

kate spade outlet

christian louboutin shoes

tods outlet

oakley sunglasses

nike roshe one

coach outlet online coach factory outlet

coach outlet store

coach outlet online

thomas sabo charms

true religion jeans

ralph lauren polo

polo outlet

ralph lauren uk

cheap ray bans

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses sale

coach outlet

tory burch shoes

air jordan 4

coach outlet

nike air max

coach outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet

hollister uk

coach outlet online

michael kors outlet online

nike outlet store

oakley sunglasses

tory burch outlet online store

nba jerseys wholesale

coach outlet online

tory burch outlet online

louis vuitton

coach outlet online

los angeles lakers

louis vuitton handbags

polo outlet

coach outlet online

coach outlet clearance

beats headphones

nike store uk

ecco shoes

louis vuitton outlet stores

mulberry handbags

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

swarovski outlet

michael kors outlet clearance

fitflops

coach outlet

ralph lauren

cheap nhl jerseys

true religion jeans

air max 90

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

michael kors handbags sale

nike trainers

beats by dr dre

kate spade

louis vuitton outlet

michael kors outlet

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

beats by dr dre

mulberry handbags sale

cheap oakley sunglasses

gucci bags

coach outlet

omega watches

air max uk

mizuno running shoes

michael kors handbags

ferragamo shoes

michael kors handbags

ed hardy clothing

ralph lauren outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren outlet

chrome hearts

louis vuitton handbags

coach outlet store online

michael kors outlet clearance

coach outlet

coach outlet store online

true religion jeans

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

mac cosmetics

mulberry handbags

fitflops

cheap ray ban sunglasses

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

converse shoes

michael kors

tory burch outlet

fitflops sale clearance

oakley sunglasses

coach outlet store online

cheap jordans

christian louboutin

coach outlet online

christian louboutin outlet

ray bans

louis vuitton outlet store

swarovski crystal

polo ralph lauren

lebron james shoes

gucci site ufficiale

polo ralph lauren

oakley sunglasses

coach outlet store online

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags

true religion jeans

coach outlet online

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

air max 90

kobe 9

coach factory outlet

ralph lauren shirts

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

longchamp handbags

pandora charms sale clearance

nike shoes uk

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet online

louis vuitton outlet

soccer jerseys

hermes outlet

fitflops sale clearance

michael kors outlet clearance

louis vuitton handbags

coach outlet store online

michael kors outlet

lacoste polo shirts

ray ban sunglasses

kevin durant shoes

oakley sunglasses wholesale

adidas nmd runner

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet stores

cheap nfl jerseys

cleveland cavaliers jerseys

michael kors outlet

basketball shoes

gucci outlet

coach outlet online

coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet clearance

cheap nike shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

hollister clothing

rolex watches

ray ban sunglasses uk

fitflops sale clearance

polo outlet

polo ralph lauren

rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex

burberry outlet

polo ralph lauren

true religion jeans

louis vuitton outlet online

coach outlet online

nike trainers

ray ban sunglasses outlet

coach outlet

coach outlet online

polo ralph lauren

michael kors outlet online

hollister clothing

true religion jeans

gucci borse

polo outlet stores

nike mercurial

prada handbags

cartier outlet

tory burch outlet online

pandora charms

coach factory outlet

fitflops sale clearance

coach outlet online

prada sunglasses

christian louboutin outlet

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

louis vuitton outlet stores

ray ban wayfarer

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

coach outlet online

coach outlet online coach factory outlet

polo ralph lauren

louis vuitton

los angeles lakers jerseys

michael kors handbags

hermes bags

lacoste pas cher

giuseppe zanotti outlet

michael kors outlet

coach outlet online

birkenstock shoes

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet

michael kors uk

ralph lauren pas cher

cazal sunglasses

christian louboutin sale

fitflops shoes

nike roshe run

swarovski jewelry

burberry outlet

michael kors outlet online

coach outlet online

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

louis vuitton online

cartier outlet

swarovski outlet

louis vuitton

cartier watches

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses sale

louis vuitton

louis vuitton

nike trainers

coach outlet

gucci outlet

cheap nba jerseys

coach factory outlet

longchamp handbags

polo shirts

mulberry outlet

ralph lauren polo

cheap oakley sunglasses

rolex watches

borse louis vuitton

louis vuitton

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses wholesale

chrome hearts outlet

coach outlet online

cartier watches

michael kors wallets

cheap oakley sunglasses

borse gucci

nba jerseys

longchamp outlet

polo ralph lauren outlet

coach handbags

nike air max

louis vuitton

fitflops

longchamp handbags

oakley sunglasses wholesale

swarovski crystal

michael kors handbags

sac louis vuitton pas cher

swarovski jewellery

ray ban sunglasses

tory burch outlet

fitflops sale

mulberry bags

kobe shoes

michael kors

coach outlet

michael kors wallets for women

ray-ban sunglasses

fitflops

polo outlet

louis vuitton outlet

coach outlet online

cheap nfl jerseys

louis vuitton outlet

louis vuitton borse

oakley sunglasses

coach outlet online

hollister clothing

ray bans

louis vuitton uk

gucci outlet

christian louboutin sale

coach outlet store online

cheap mlb jerseys

yeezy boost

mcm outlet

michael kors handbags

oakley sunglasses wholesale

hollister shirts

polo outlet

ray-ban sunglasses

nfl jerseys wholesale

air max uk

oakley sunglasses

ralph lauren

coach outlet

mac cosmetics sale

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

hermes belts

coach outlet

christian louboutin

polo outlet online

rolex outlet

fitflops sale clearance

coach factory outlet

louis vuitton

louis vuitton outlet online

pandora jewellery

hermes birkin

cheap ray bans

michael kors

louis vuitton uk

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 6 mei 2017 door John

Bijzonder dat de MT voorzitter er niet meer bij staat terwijl hij de enige is die nog actief is voor deze club hobbyisten.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 2 juni 2017 door Ct

Reactie op bericht van John
Bijzonder dat de MT voorzitter er niet meer bij staat terwijl hij de enige is die nog actief is voor deze club hobbyisten.

Wordt toch eens wakker John. De omroep draait als nooit tevoren. Begrijp het in het achterland verveel je je natuurlijk en moet je weer eens van je zolderkamertje je gal spuwen. Hou nou toch eens op.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 9 juni 2017 door John

Reactie op bericht van Ct
Wordt toch eens wakker John. De omroep draait als nooit tevoren. Begrijp het in het achterland verveel je je natuurlijk en moet je weer eens van je zolderkamertje je gal spuwen. Hou nou toch eens op.

Grappig Cor, Je bent geen spat veranderd. Nog steeds denk je met een paar van die amateurs, inclusief jezelf, een professionele locale omroep te kunnen opzetten. Als je die oplichter van een Ouwendijk niet achter je had was je allang zoek geweest. Ga iets nuttigs doen, want die omroep gaat er never nooit komen. Als men, zoals je zelf zegt over Miermans, terugkijkt op jou verleden, kan het niet anders dan dat ze een kopie van deze zullen ervaren. Je hebt je kans gehad en verknalt.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 9 juni 2017 door John

Reactie op bericht van John
Grappig Cor, Je bent geen spat veranderd. Nog steeds denk je met een paar van die amateurs, inclusief jezelf, een professionele locale omroep te kunnen opzetten. Als je die oplichter van een Ouwendijk niet achter je had was je allang zoek geweest. Ga iets nuttigs doen, want die omroep gaat er never nooit komen. Als men, zoals je zelf zegt over Miermans, terugkijkt op jou verleden, kan het niet anders dan dat ze een kopie van deze zullen ervaren. Je hebt je kans gehad en verknalt.

nog even, je hebt bij Almere FM mensen besodemieterd, tegen elkaar opgezet de kas opgeblazen met je nieuwe pand en ik heb stukken gezien waar je mensen informatie toespeelde buiten bestuur om. Dank aan Gerard daarvoor. Je bent misschien nog wel erger als Miermans alleen hij heeft geen vriendjes bij almere deze week en jij nog wel, voor zolang als dat duurt. Ik heb ook al een brief naar de gemeente ambtenaar gestuurd over de gang van zaken toen.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 11 juni 2017 door Johan

Reactie op bericht van Ct
Wordt toch eens wakker John. De omroep draait als nooit tevoren. Begrijp het in het achterland verveel je je natuurlijk en moet je weer eens van je zolderkamertje je gal spuwen. Hou nou toch eens op.

Draaien? Man.over wakker worden gesproken. Met gejat 60 seconden nieuws van de NOS (inmiddels doorgegeven) en ook nog eens sterk verouderd, waarvoor je geen kosten afdraagt, een bestuur wat alleen nog maar op papier bestaat, kvk gegevens die verwijzen naar een failliet adres, drie man en een halve paardekop als vrijwilliger, drie tenenkrommende radioprogramma's en een man met dikke vinders die nog gelooft de mediabaas van Almere te worden. Hou toch op.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 24 juni 2017 door die man die jij betiteld als 'een' Ouwendijk

Reactie op bericht van John
Grappig Cor, Je bent geen spat veranderd. Nog steeds denk je met een paar van die amateurs, inclusief jezelf, een professionele locale omroep te kunnen opzetten. Als je die oplichter van een Ouwendijk niet achter je had was je allang zoek geweest. Ga iets nuttigs doen, want die omroep gaat er never nooit komen. Als men, zoals je zelf zegt over Miermans, terugkijkt op jou verleden, kan het niet anders dan dat ze een kopie van deze zullen ervaren. Je hebt je kans gehad en verknalt.

Hallo John, eerlijk gezegd weet ik niet wie je bent. Ik werd op dit bericht gewezen door 1 van mijn medewerkers. Ik vraag me zeer af waarom je mij hier zo betiteld. Ik heb mijn roots bij de lokale omroepen en ik weet daardoor wel dat het voor vele vrijwilligers van lokale omroepen een emotionele materie kan zijn. Ik weet ook wat er wel kan met een omroep en heb dat ook meermalig bewezen. Nimmer wordt ik is zo betiteld zoals jij nu doet. En ja de afgelopen jaren hebben wij zowel voor Media036 gewerkt als voor Omroep Almere. Media036 is gestopt en is hetgeen wij hebben afgesproken nagekomen. Dat geldt ook voor Omroep Almere die nog wel wat apparatuur en spullen gebruikt van ons. Wij doen ons uiterste beste om lokale omroepen waar dan ook te steunen. We staan buiten dit soort discussies die nergens toe leiden. Ik weet dat we met het aantal lokale omroepen waar wij voor werken kennelijk iets goeds doen. Wat er de afgelopen jaren gebeurd in Almere met lokale omroepen is ECHT jammer ! Wanneer gaat men (wie dan ook) eens positief aan de slag. Een stad met zoveel inwoners verdient een fatsoenlijke lokale omroep..... ....en ik hoop dat een ieder zich voortaan gegrond en -fatsoenlijk- uit.

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 25 juni 2017 door John

Reactie op bericht van die man die jij betiteld als 'een' Ouwendijk
Hallo John, eerlijk gezegd weet ik niet wie je bent. Ik werd op dit bericht gewezen door 1 van mijn medewerkers. Ik vraag me zeer af waarom je mij hier zo betiteld. Ik heb mijn roots bij de lokale omroepen en ik weet daardoor wel dat het voor vele vrijwilligers van lokale omroepen een emotionele materie kan zijn. Ik weet ook wat er wel kan met een omroep en heb dat ook meermalig bewezen. Nimmer wordt ik is zo betiteld zoals jij nu doet. En ja de afgelopen jaren hebben wij zowel voor Media036 gewerkt als voor Omroep Almere. Media036 is gestopt en is hetgeen wij hebben afgesproken nagekomen. Dat geldt ook voor Omroep Almere die nog wel wat apparatuur en spullen gebruikt van ons. Wij doen ons uiterste beste om lokale omroepen waar dan ook te steunen. We staan buiten dit soort discussies die nergens toe leiden. Ik weet dat we met het aantal lokale omroepen waar wij voor werken kennelijk iets goeds doen. Wat er de afgelopen jaren gebeurd in Almere met lokale omroepen is ECHT jammer ! Wanneer gaat men (wie dan ook) eens positief aan de slag. Een stad met zoveel inwoners verdient een fatsoenlijke lokale omroep..... ....en ik hoop dat een ieder zich voortaan gegrond en -fatsoenlijk- uit.

Lul toch niet zo slap man. De zaak beduveld bij rtv almere door een tweetje met die secretraris waardoor de omroep omviel. Genoeg over gehoord en gezien

| Reageer op dit bericht |

Reactie geplaatst op 26 juni 2017 door John

Weer zo'n fantasie verhaal. Klopt niets van. http://kennisbank.hva.nl/document/514384

| Reageer op dit bericht |
Copyright © 2017 - Omroep Almere | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)